rfield1 Bostadslösheten i Finland 2013

2014.08.20
Enligt ARAs bostadslöshetsenkät var 7 500 ensamstående personer och 420 familjer i Finland bostadslösa vid utgången av 2013 . Antalet ensamstående bostadslösa personer sjönk med 350 och antalet långtidsbostadslösa med omkring 80 personer från ifjol. Read more

rfield1 ARAs utredning 4/2013 om marknadsläge och bruksvederlag för bostadsrättsbostäder 2012-2013 har publicerats

2013.11.06
I utredningen bedömdes marknadsläget med antalet tomma och uthyrda bostäder och med omsättningen. Read more

rfield1 Bostadsmarknadsöversikt 2/2013

2013.09.10
Tyngdpunkten i översikten 2/2013 ligger på att utreda den kommunala hyresbostadsmarknaden i hela landet och speciellt i landskapens centralstäder. Read more

rfield1 Ny pjece understøtter gode boligforhold for studerende

2013.09.03
Regeringens ambition om at skabe den bedst uddannede generation nogensinde, har betydet at rekordmange søger en videregående uddannelse i Danmark. Read more
MBBL

rfield1 Regeringen inleder en bostadspolitisk reform

2013.04.10
Regeringen utarbetar en bostadspolitisk reform för att stödja arbetskraftens regionala rörlighet. I reformen fästs särskild uppmärksamhet vid att förutsättningarna för statligt stött byggande av hyresbostäder till rimligt pris i tillväxtområdena förbättras. En övergripande utvärdering av efterfråge- och produktionsstöd inom bostadspolitiken genomförs före utgången av regeringsperioden i januari 2015. Read more

rfield1 Var fjärde bostadslös är under 25 år

2013.03.15
I november 2012 fanns det 7 850 ensamstående bostadslösa. Bostadslösheten ökade med 3,7 % jämfört med föregående år. Mest ökade bostadslösheten bland ungdomar och invandrare. Också antalet kvinnor och deras relativa andel av de bostadslösa ökade. Uppgifterna framgår av den enkät om bostadsmarknaden som ARA gjorde bland kommunerna. Read more

rfield1 Vägval i bostadskarriären

2012.11.26
Marknadsrapport maj 2012 Read more

rfield1 Osäkerhet och bolånetak bromsar bostadsbyggandet

2012.11.26
Återigen minskar bostadsbyggandet. Efter finanskrisen 2008–2009 ökade byggandet snabbt, till nära 31 000 påbörjade bostäder i årstakt. Read more

rfield1 Varför amortera?

2012.11.26
Hushållens skuldsättning har aldrig tidigare varit så hög som nu. Utlåningen till bostadsköp har fortsatt öka de senaste åren. Hur kan det påverka Sveriges ekonomi och vilka lärdomar kan vi dra från andra länder? Finns det anledning för hushållen att amortera? Det är några frågor som diskuteras och analyseras i marknadsrapporten "Varför amortera?". Read more

rfield1 Boverkets indikatorer

2012.11.26
Osäkerhet och bolånetak bromsar bostadsbyggandet Read more

rfield1 Ungdomars boende – lägesrapport 2012

2012.11.26
Boverket har fått i uppdrag av regeringen att följa utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor inom sitt verksamhetsområde. Vi gör uppföljningen utifrån ett urval indikatorer som Boverket tidigare har identifierat i samarbete med Ungdomsstyrelsen. Read more

rfield1 Hushållens boendeekonomi – Förutsättningarna för unga vuxna hushåll att spara till en kontantinsats till en bostad

2012.11.26
Boverket ska enligt instruktionen följa och analysera utvecklingen på bostadsmarknaden. Enligt återrapporteringskrav 1 i regleringsbrev 2011 ska Boverket ta fram en kortfattad rapport med fördjupad analys av situationen för en särskild grupp eller utifrån en relevant frågeställning inom ramen för området Bostadsmarknad. Read more

rfield1 Bostadsmarknaden 2012-2013 -med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten

2012.11.26
Rapporten speglar bland annat kommunernas bedömningar av det aktuella läget på bostadsmarknaden. Förväntat bostadsbyggande och kommunernas arbete med boendeplanering belyses också, liksom insatser för särskilda grupper. Read more

rfield1 Översikt av bostadsmarknaden 1/2012

2012.08.08
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) samlar in och analyserar information om bostadsmarknaden och byggandet och gör utredningar om dessa. I översikten av bostadsmarknaden bedömer ARA det aktuella läget och framtidsutsikterna på hyres- och ägarbostadsmarknaden samt för byggandet. Översikten publiceras två gånger om året. Read more

rfield1 I förslaget till statsrådets bostadspolitiska handlingsprogram främjas boende till rimliga priser

2012.02.24
En arbetsgrupp tillsatt av miljöministeriet överlämnade i dag till bostads- och kommunikationsminister Krista Kiuru ett enhälligt förslag till statsrådets bostadspolitiska handlingsprogram för åren 2012–2015. Arbetsgruppen, som har arbetat under ledning av finansministeriets överdirektör Jukka Pekkarinen, har listat åtgärder med vilka man strävar efter att trygga en socialt och regionalt balanserad bostadsmarknad, öka boendekvaliteten och trygga bostadsbehoven när det gäller grupper med särskilda behov. Read more

rfield1 Student söker bostad

2012.02.22
Rapporten är ett svar på ett regeringsuppdrag om en översyn av studenternas bostadssituation på olika orter. Flera av de stora universiteten och högskolorna är belägna i storstadsområden och andra tillväxtregioner. Den ökade tillströmningen av studenter innebär att bristen på bostäder ökar. Read more

rfield1 Nordisk boligmøte 2010

2012.02.22
Årets nordiske boligmøte ble avholdt i Torshavn på Færøyene 18.-20. august. Deltakerne var representanter fra de nordiske boligadministrasjonene, dvs. fra underliggende etater i Norge, Sverige og Finland og fra det departement som har ansvar for boligspørsmål i landene som ikke har en virksomhet under departementsnivå (Danmark, Færøyene, Island og Åland). Read more
Færøyene_jpeg

rfield1 Over fem milliarder kroner i startlån for første gang

2012.02.22
Norske kommuner lånte 700 millioner mer fra Husbanken til startlån til boligetablering i første halvår enn i samme periode i fjor. Read more
HB-logo

rfield1 Nyt ministerium for boligområdet i Danmark; Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

2012.01.17
Den 3. oktober 2011 blev der etableret et nyt ministerium for boligområdet i Danmark, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Read more
MBBL

rfield1 Regionala analyser av bostadsmarknaden 2011

2012.01.10
Enligt regleringsbrevet för år 2011 ska Boverket stödja länsstyrelserna i deras uppdrag med att ta fram regionala analyser av bostadsmarknaderna samt göra en sammanfattning av resultaten i dessa. Denna rapport är resultatet av Boverkets årliga sammanställning. Read more

rfield1 Konkurrens på bostadsmarknaden

2012.01.10
Denna rapport är en analys av konkurrensförhållandena på bostadshyresmarknaden.Rapporten har även karaktär av litteraturstudie i ämnet. Rapporten är skriven av Pål Sjöberg. Martin Hedenmo, Rolf-Erik Román, Anders Carlsson och Hans-Åke Palmgren har bidragit med värdefulla synpunkter. Read more

rfield1 Utdelningar från allmännyttiga bostadsföretag för räkenskapsåret 2010

2012.01.10
Ett allmännyttigt bostadsföretag ska varje år lämna uppgifter till länsstyrelsen om beslutad utdelning och hur denna beräknats. Länsstyrelserna har i sitt regleringsbrev i uppdrag att redovisa bostadsföretagens uppgifter om utdelningar och andra ekonomiska överföringar mellan bolag och ägare/moderbolag till Boverket. Boverket ska sammanställa länsstyrelsernas uppgifter och redovisa sammanställningen i en rapport till Regeringskansliet. Read more

rfield1 Bostadsmarknadsenkäten - en unik koll på bostadsmarknaden

2012.01.10
Boverket håller koll på bostadsmarknaden genom bostadsmarknadsenkäten (BME). Den innehåller ett unikt material med kommunernas bedömningar över bostadsmarknaden ur olika aspekter. Detta gör bostadsmarknadsenkäten unik. Ingen annan undersökning fångar läget på bostadsmarknaden på samma sätt. Read more

rfield1 Översikt av bostadsmarknaden

2011.12.09
I översikten av bostadsmarknaden bedömer ARA det aktuella läget och framtidsutsikterna på hyres- och ägarbostadsmarknaden samt för byggandet. Översikten publiceras två gånger om året. Read more

rfield1 Trettio procent av de permanent bebodda bostäderna var hyresbostäder

2011.11.17
Enligt Statistikcentralens uppgifter var 30 procent av de permanent bebodda bostäderna hyresbostäder i slutet av år 2010. Read more

rfield1 Kortsiktiga hushåll i riskzonen - lärdomar för framtiden

2011.10.26
Finanskrisen som i mångt och mycket har sitt ursprung i övervärderade bostadsmarknader har visat sig vara mycket kostsam. Read more

rfield1 Utredning om den sosiale boligpolitikken i Norge

2011.09.12
Boligutvalget mener at flere bør eie sin egen bolig. Utvalget viser at de fleste i landet bor godt, men at det er mye å hente i en mer aktiv kommunal boligpolitikk. Read more
sekreterer

rfield1 Bostadsbyggandet ökar snabbt (mars 2011)

2011.06.15
Boverkets indikatorer Read more

rfield1 Bostadsmarknaden 2011-2012

2011.06.15
Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2011 Read more

rfield1 Nu bloggar Boverkets generaldirektör

2011.06.15
Från och med den här veckan bloggar Boverkets generaldirektör Janna Valik på egen blogg, generaldirektoren.se. Read more

rfield1 Fler kommuner har brist på bostäder

2011.06.15
Fler kommuner har brist på bostäder och cirka 60 procent bor i kommuner med bostadsbrist. Antalet lediga lägenheter i allmännyttan minskar samtidigt. Endast sju procent bor i kommuner med överskott på bostäder. Det visar Boverkets årliga kartläggning av läget på bostadsmarknaden som bygger på en enkät till landets kommuner. Read more

rfield1 Omkring hälften av ungdomarna beaktar energiförbrukningen vid boende (14.1.2011)

2011.02.01
Omkring hälften av ungdomarna beaktar i sitt dagliga liv energiförbrukningen vid boende. Lite över 40 procent är villiga att betala mer för grön el än för el producerad med fossila bränslen. Av ungdomarna uppgav 44 procent att de sparar energi genom att använda mindre varmt tvättvatten. Read more

rfield1 Programmet för minskning av långtidsbostadslöshet framskrider i en väldig fart: Samhället sparar då de långtidsbostadslösa får ett hem

2011.01.28
Erfarenheterna under dessa tre år visar på att långtidsbostadslösheten kan minskas drastiskt och spara samhället pengar. ”I programmet har ny praxis tagits fram med vilken man kan göra livet lättare för dem som har det allra svårast", konstaterade bostadsminister Jan Vapaavuori på det riksomfattande seminariet om bostadslöshet i Lahtis. Read more

rfield1 Ny pjece: "Udvikling af landsbyer, støttemuligheder og redskaber"

2011.01.25
Pjecen giver et overblik over kommunernes muligheder for at søge midler til byfornyelse med fokus på landsbyudvikling. Read more
Udvikling av landsbyer

rfield1 Ny publikation: "Kunst i udsatte boligområder"

2011.01.25
Guiden beskriver eksempler på danske erfaringer med at anvende kunst og kultur som et strategisk og praktisk værktøj i udviklingen af udsatte boligområder. Read more
Kunst i udsatte boligområder

rfield1 Svårt för unga i storstadsregionerna

2011.01.13
De många ungdomar som föddes runt 1990 håller på att komma ut på arbets- och bostadsmarknaden. De kommer att få svårt att hitta bostad, i alla fall om de vill bo i storstadsområdena. Det är slutsatsen i rapporten "Första bostaden". Read more

rfield1 Bred koll på metoder för socialt hållbar stadsutveckling

2011.01.13
Rapporten ”Socialt hållbar stadsutveckling – en kunskapsöversikt” konstaterar att uppdelningen mellan olika funktioner i staden och bristen på samband mellan olika stadsdelar är hinder för en socialt hållbar stadsutveckling. Read more

rfield1 Regionala analyser med fokus på byggande och boendefrågor

2011.01.13
De regionala analyserna av bostadsmarknaden ger en bild av utvecklingen på de olika bostadsmarknaderna i länen. Varje län har sina specifika föutsättningar, men vissa gemensamma utmaningar återkommer. 2010 års analyser består av fördjupningar enligt två teman: bostadsbyggandet och kommunernas arbete med boendefrågorna. Read more

rfield1 Ökat utländskt ägande på bostadsmarknaden

2011.01.13
En allt större del av bostadsbeståndet i Sverige ägs av utlandsbaserade företag. Stockholms och Göteborgs kommuner är de två största ägarna. På tredje och fjärde plats i storleksordning kommer två utlandsbaserade företag, ACTA (Norge) och Akelius Invest Ltd (Bahamas). På sjunde plats kommer det första privatägda svenska aktiebolaget, Stena AB. Read more

rfield1 Planera tryggt och jämställt

2011.01.13
En del gaturum, parker och andra miljöer i våra städer upplevs som otrygga, framför allt av kvinnor. Genom att de aktörer som påverkar samhällsplaneringen får ökade kunskaper om trygghet ur ett jämställdhetsperspektiv kan städer och tätorter bli tryggare, både för kvinnor och män. Read more

rfield1 Förslag om ny HIN - Enkelt avhjälpta hinder behandlas av EU

2011.01.13
Boverket har tagit fram ett förslag till revideringen av föreskriften om enkelt avhjälpta hinder, BFS 2003:19 HIN. Förslaget var på remiss under hösten 2010 och har därefter bearbetats. Den version som nu har skickats för EU-notifiering kan du ladda ner. Den reviderade föreskriften beräknas träda i kraft 2 maj 2011. Read more

rfield1 Præsentationer fra nordisk seminar om bolignøgletal i København

2011.01.13
Den 1. december 2010 blev der i København afholdt et nordisk seminar om bolignøgletal. Read more
SBI

rfield1 Lättare att bygga student- och ungdomsbostäder

2011.01.13
Den 1 januari förenklas reglerna för student- och ungdomsbostäder. Kravet på avskiljbarhet i student- och ungdomsbostäder om högst 35 kvadratmeter tas bort i avsnitt 3 i Boverkets byggregler, BBR. Read more

rfield1 Bostadsmarknaderna i Norden och regionalt

2011.01.13
Bostadspriserna och bostadsbyggandet i de nordiska länderna påverkades markant av finanskrisen. Men redan sommaren 2009 vände bostadspriserna uppåt. I Sverige har bostadstätheten ökat de senaste 20 åren. Read more

rfield1 Rapport om garantiorganisationer

2011.01.12
BKN har sökt upp och dokumenterat bostadsbyggnadsprojekt som har svårighet att finna finansiering. Read more

rfield1 Utvärdering av hyres- och förvärvsgarantier

2011.01.12
BKN gör bedömningen att det finns etableringshinder på bostadsmarknaden, både på hyresmarknaden och på ägarrättsmarknaden. Read more

rfield1 Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen?

2011.01.12
Sveriges befolkning växer och efterfrågan på bostäder är hög. Samtidigt är det dyrt att bygga. Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen och möta den framtida efterfrågan på bostäder? Read more

rfield1 Ny publikation: Nyt liv i udsatte byområder - Den særlige byfornyelsesindsats 2004-2010

2010.12.03
I 2004 fordelte Socialministeriet 100 mio.kr. til at igangsætte udvikling i 14 byområder i 11 kommuner. Read more
Nyt liv til udsatte

rfield1 Ny publikation: "Byen som dagligstue? Byfornyelse med plads til socialt udsatte"

2010.12.03
Publikationen beskriver erfaringer fra seks byrum og opstiller 17 anbefalinger til den måde, vi udformer og indretter byrum. Read more
Byen som dagligstue

rfield1 Ny publikation: "Udfold dit område. Håndbog i re-branding af boligområder"

2010.12.03
Håndbogen kombinerer erhvervslivets mangeårige erfaringer omkring værdiledelse og branding med de udsatte boligområders særlige omdømmeudfordringer og præsenterer nogle umiddelbart anvendelige metoder til dem, der arbejder med re-branding af udsatte boligområder. Read more
Utfold dit område

rfield1 17 mia. kr. til renovering af almene boliger over 4 år

2010.11.12
Regeringen har sammen med to af partierne i Folketinget, Dansk Folkeparti og det Radikale Venstre indgået en ny boligaftale, der styrker indsatsen mod ghettoer i Danmark. Aftalen medfører, at betydeligt flere almene lejligheder kan blive renoveret i de kommende år. Der afsættes penge til en boligsocial indsats. Aftalen giver også mulighed for at rive boliger ned. Read more
Almene boliger 170

rfield1 Offentleg utval for bustadpolitikken

2010.11.02
Regjeringa sette i statsråd 21.05.10 ned eit nytt offentleg utval som skal drøfte og gje tilrådingar om korleis sentrale oppgåver i den sosiale bustadpolitikken skal møtast i åra framover. Bjørn Arild Gram skal leie utvalet som legg fram innstillinga si innan 15.06.11. Read more
Rikslove

rfield1 Storstilet regeringsindsats mod ghettoer

2010.10.27
En ghettoplan med 32 initiativer skal ændre udviklingen i ghettområderne i Danmark, så parallelsamfund opløses og erstattes af velfungerende boligområder med kontakt til omverdenen. Read more
Ghettoen

rfield1 Rapporter fra det nordisk-baltiske CREDIT-projekt

2010.10.22
CREDIT (Construction and Real Estate - developing Indicators for Transparency) er nu afsluttet. Resultaterne er offentliggjort i rapporter og casestudier, som findes på SBi´s hjemmeside (Statens Byggeforskningsinstitut/Aalborg Univesitet) Read more
HD SBI logo

rfield1 Rapport om nordisk bostadsmarknad och regionala skillnader i bostadssektorn

2010.10.18
En ny rapport ger en översikt över bostadsmarknaden och bostadsbyggande i Danmark, Finland, Norge och Sverige (avsnitt 2). Rapporten ger vidare en översikt över regionala skillnader i bostadssektorn i Sverige (avsnitt 5) Read more

rfield1 Byggandet av bostadsrätter har tagit fart igen

2010.10.18
Bostadsbyggandet har tagit fart ordentligt under 2010. Det är framför allt byggandet av bostadsrätter som ökat, efter raset i samband med finanskrisen. – En stark BNP-tillväxt och hushållens optimism lägger grunden för ett ökat bostadsbyggande, säger Hans-Åke Palmgren, analytiker på Boverket. Read more

rfield1 Socialministeriet med nyt initiativ for at hindre, at lejere sættes på gaden

2010.08.30
Socialministeriet igangsætter ny informationskampagne over for lejere, der er i risikogruppen for at miste deres lejemål, fordi de ikke får betalt huslejen til tiden. Read more

rfield1 Forsøg og Udvikling i den almene boligsektor

2010.08.23
Forsøgsmidler til forsøg og udvikling i den almene boligsektor Read more

rfield1 Boverkets Indikatorer

2010.07.08
Indikatorerna är kortfattad och aktuell sammanställning av olika mätvärden kring utvecklingen på bygg-, bostads-, och kreditmarknaden. Sammanställningen bygger på uppgifter från skilda källor som bearbetas och sammanställs av Boverket tillsammans med uppgifter ur Boverkets egen statistik. Read more

rfield1 Boendeinflytande i praktiken

2010.07.08
En fastighetsägare har mycket att vinna på att låta de boende ha inflytande över förnyelsen av ett bostadsområde. De som bor i bostadsområdet vet hur det fungerar – eller inte fungerar. Den tid som det tar att gå via de boende har man ofta igen genom att besluten blir väl förankrade och segdragna tvister undviks. Read more

rfield1 Hemlöshet en fråga för socialtjänsten och bostadsmarknaden

2010.07.08
Hemlöshet kan både grundas i sociala problem och i brist på bostäder. Det visar rapporten ”Trösklar på bostadsmarknaden”. Read more

rfield1 Bostadsbyggandet ökar - men ännu inte tillräckligt (juni 2010)

2010.07.08
Sveriges ekonomi har utvecklats starkt efter finanskrisen. Efterfrågan på nya småhus och bostadsrätter har återhämtat sig betydligt. Men den fortsatta uppgången kan hämnas av osäkerheten om den internationella skuldkrisen och om bostadsprisernas utveckling. Read more

rfield1 Länsstyrelsernas regionala analyser 2010

2010.07.08
Länsstyrelserna ska enligt regleringsbrevet göra regionala analyser av bostadsmarknaden i det egna länet. Analyserna ska lämnas in senast den 15 juni och Boverket samlar här årets analyser. Read more

rfield1 Slutrapporten till "Skåne bygger" är klar

2010.07.08
Nu är slutrapporten till projektet "Skåne bygger" klar. Aktörerna i projektet har kommit överens om en programförklaring för ett ökat bostadsbyggande i Skåne. Read more

rfield1 Brist på bostäder för unga i 147 kommuner

2010.07.08
Boverkets ”Lägesrapport 2010 om ungdomars boende” visar att fler kommuner har fått bostadsbrist för ungdomar. Idag uppger ungefär hälften av landets kommuner att de saknar bostäder som ungdomar efterfrågar. Read more

rfield1 Rapport om nordisk bostadsmarknad och regionala skillnader i bostadssektorn

2010.07.08
Rapporten ger en översikt över bostadsmarknaden och bostadsbyggande i Danmark, Finland, Norge och Sverige (avsnitt 2). Rapporten ger vidare en översikt över regionala skillnader i bostadssektorn i Sverige (avsnitt 5) Read more

rfield1 Bolån i Sverige - en begränsad marknad

2010.05.27
BKN har regeringens uppdrag att bidra till ökad kunskap om kredit- och kapitalmarknader som berör bostäder. Det gör vi bland annat i våra marknadsrapporter, som utkommer tre gånger per år. Read more

rfield1 Rapport från konferenceen "Finanskrisen, boligmarkedet og husstandene"

2010.05.18
Isländska ordförandeskapet i Nordisk ministerråd under året 2009 anordnade en konference under rubriken " Financial Crisis, the Housing Market and the Households / Finanskrisen, boligmarkedet og husstandene på Hilton Hotel Nordica, den 26 November 2009. Read more
Iceland

rfield1 Proposition för bättre fungerande bostadsmarknad

2010.05.17
Regeringen föreslår nya villkor för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och nya regler för hyressättningen. Syftet är att få till stånd en bättre fungerande bostadsmarknad genom att kommunala bostadsbolag och privata hyresvärdar får konkurrera på lika villkor samtidigt som hyressättningen reformeras med bibehållet skydd för hyresgästerna. Read more

rfield1 Kommunerna har ansvar för bostadsförsörjningen

2010.05.17
Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande kvaliteter som påverkar såväl tillväxten som välfärden i en kommun. Planeringen för att utveckla boendet är därför en viktig del i kommunens strategiska planering. Read more

rfield1 Utvärderar bostadspolitiska styrmedel

2010.05.17
Boverket gör utredningar och utvärderingar av bostadspolitiska styrmedel. Dessa styrmedel syftar till att uppnå det bostadspolitiska målet: långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader, där bostadsutbudet svarar mot behoven. Read more

rfield1 Boendet är en stor utgift

2010.05.17
Boverket ska årligen lämna rapport om hushållens boendeekonomi. Den ska täcka både rådande situtaion samt ge en prognos minst två år framåt. Därutöver ska myndigheten vid behov ta fram rapporter eller analyser löpande under året. Read more

rfield1 Färre kommuner har bostadsbrist

2010.05.17
Fyra av tio kommuner har brist på bostäder. Det är något färre än tidigare år. Samtidigt uppger fler kommuner att det är brist på hyresrätter. Det visar Boverkets årliga kartläggning av läget på bostadsmarknaden i landet. Read more

rfield1 Evaluering av Groruddalssatsingen - tilbud ønskes

2010.04.27
Husbanken Region øst kunngjorde 14.04.2010 oppdraget «Evaluering av Husbankens satsing i Groruddalen i perioden 2007-2010» på Doffin. Read more
HB-logo

rfield1 En bostadsbubbla kostar

2010.03.04
I årets första marknadsrapport från BKN står bedömningen fast att bostadspriserna är omotiverat höga och behöver anpassas nedåt. Read more
Monopolspel

rfield1 EU och bostadspolitiken

2010.03.01
Bostadsfrågorna utgör inte något eget politikområde inom EU, men det europeiska samarbetet påverkar utan tvekan förutsättningarna för den nationella bostadspolitiken. Read more

rfield1 Betydelig løft for den sosiale boligpolitikken i Norge i 2009

2010.02.26
Nye tall fra Husbanken viser at utvidelsen av bostøtteordningen og regjeringens tiltakspakke mot finanskrisen ga et betydelig løft for den sosiale boligpolitikken i Norge i 2009. Men det er fortsatt utfordringer, og husbankdirektøren advarer mot hvileskjær. Read more

rfield1 Trösklar till bostadsmarknaden

2010.02.15
Om hemlöshet som ett bostadsproblem Read more

rfield1 Nøgletal for alment byggeri

2010.02.05
Som led i regeringens byggepolitiske handlingsplan fra maj 2007 med henblik på at fremme effektivitet og kvalitet i byggeriet er der indført nogle nøgletal i alment byggeri. Nøgletallene skal leveres af såvel entreprenører og rådgivere. Read more
DK-logo

rfield1 Flygbuller i planeringen

2010.01.18
Boverkets handbok och allmänna råd ”Flygbuller i planeringen” tar upp lokalisering av nya bostäder i områden som berörs av flygbuller. Handboken är främst tänkt för kommunala handläggare och beslutsfattare som arbetar med lokaliseringsprövningar. Read more

rfield1 Sök stöd till trygghetsboende

2010.01.14
Bidraget ges för projekt för trygghetsboende för personer som fyllt 70 år. Med trygghetsbostäder avses bostadslägenheter och utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation och där det finns personal som dagligen på olika sätt kan stödja de boende under vissa angivna tider. Read more

rfield1 Byggkostnadsforum jagade byggkostnader i sex år

2010.01.14
Ett av de mer långlivade uppdragen inom Boverket, Byggkostnadsforum, upphörde den 31 december 2007. Under sex år drev Boverket uppdraget. Byggkostnadsforum har stöttat över 100 olika projekt. Read more

rfield1 Lika vanligt att ungdomar bor hemma nu som då

2010.01.14
En vanlig föreställning är att ungdomar i dag bor kvar i föräldrahemmet längre än tidigare. Men det har inte skett några större förändringar under de senaste tio åren. Det visar Boverkets kartläggning ”Ungdomars boende. Lägesrapport 2009”. Read more

rfield1 Boverkets nyhetsbrev

2010.01.14
Boverket ger ut fyra nyhetsbrev. Nyhetsbreven kan till exempel ta upp lagändringar och andra nyheter som berör målgrupperna. Read more

rfield1 Studenters boende

2010.01.14
Studentkårernas bedömning: Svårt för nya studenter att få bostad Read more

rfield1 World Urban Forum 5

2010.01.11
BKN och Lantmäteriet har fått i uppdrag att delta i förberedelserna inför samt genomförandet av det svenska deltagandet i World Urban Forum 5. Read more

rfield1 Bostadsmarknaden i Tyskland och Frankrike

2010.01.11
BKN har publicerat två rapporter om bostadsmarknaden Rapporterna är ett led i BKN:s strävan att förbättra kunskapsläget om hur staten medverkar i finansieringen inom bygg- och bostadssektron i andra länder. Rapporterna utgör också underlag för BKN:s utredningsarbete. Read more

rfield1 Stark efterfrågan lyfter bostadsbyggandet

2010.01.08
År 2010 kan antalet påbörjade bostäder öka med 25 procent. Det är en av de slutsatser som dras i Boverkets indikatorer för oktober 2009. Efterfrågan på nya småhus och bostadsrätter ökade starkt redan under andra kvartalet. Men byggstarterna ökar inte märkbart förrän nästa år. Read more

rfield1 Fremtidens boliger for vanskeligstilte?

2009.12.08
Husbankens fagdag viste at det går an å lage gode, fremtidsrettede prosjekter til god pris for vanskeligstilte grupper. Read more
Fremtidens boliger

rfield1 BKN:s nyhetsbrev 3.09

2009.11.04
BKN har kommit ut med nytt nyhetsbrev Read more
BKN:s nyhetsbrev

rfield1 Vad bestämmer priset på bostäder?

2009.11.04
I BKN:s tredje marknadsrapporten för året ställer vi frågan om vad som bestämmer priset på bostäder. Read more
Monopolspel

rfield1 Vad lär vi av finanskrisen

2009.10.23
BKN har överlämnat en rapport till regeringen rörande förslag till åtgärder på längre sikt för en väl fungerande finansiering iinom bostadssektorn. Read more

rfield1 Den norske regjeringens forslag til statsbudsjett for 2010

2009.10.16
Regjeringen foreslår 15 milliarder i utlånsramme for Husbanken og fortsatt boligsosial satsing i 2010. Read more
Rikslove

rfield1 Nordiskt Bostadsmöte Karlskrona augusti 2009

2009.09.15
Nu finns material tillgängligt Read more
Karlskrona

rfield1 Stor etterspørsel etter lån fra Husbanken

2009.09.10
Etterspørselen etter lån har økt med mer enn 50 prosent i år, og alt tyder på at Husbanken kommer til å gå tom for utlånsmidler i løpet av høsten. Read more
Penger

rfield1 Kunst, kulturarbeid og bostedsløshet

2009.08.25
I et ledende europeisk tidskrift om bostedsløshet omtales det norske teaterstykket «Gatas Gynt» som eksempel på at kunst og kultur kan utfordre storsamfunnets stereotype oppfatninger av hvem utsatte mennesker er og hva de står for. Read more
Bostedsløs

rfield1 Boverkets Bostadsmarknadsenkät 2009

2009.08.20
Bostadsmarknadsenkäten - en unik koll på bostadsmarknaden Read more
Bostadsmarknadsenkäten

rfield1 Konkurrens på bostadsmarknaderna

2009.08.20
- ett nedslag i 14 kommuner Read more